Dursun Köse

 

Linkler 

 

Anasayfa | Hakkımda| Özgeçmiş | Çalışmalar | Linkler| İletişim 

 

 

 

Çalışmalar

Makaleler

Çeviri Şiirler

Denemeler

Düşünceler

Ödevler

 

 

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE KONUŞMA DERSLERİ

Showwe Yayınları Taype, Tayvan 2007. ISBN 978-986-6732-42-3

 Tayvan Ulusal Chengchi Universitesi Türkçe bölümü öğretim görevlisi Dursun KÖSE tarafından hazırlanan ve 2007 yılında Taype’de basılan kitap yetişkinlere yönelik kurslarda yardımcı ders materyali olarak kullanılmak ve öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek  üzere tasarlanmış. Dört bölümden oluşan kitabın ilk bölümünü “Kültürel Görünüşler” oluşturuyor. Bu bölümde öğrencilere sıkça kullanılan kalıp sözler önce liste olarak, ardından da diyalog veya metinlerle sunuluyor. ”İletişimsel Etkinlikler” adını taşıyan ikinci bölüm okuma, yazma ve konuşma etkinliklerini içeriyor. İlgili etkinliklerde boşluk tamamlama, yeniden yazma, canlandırma, yanıtlama, yerleştirme gibi alıştırma türleri kullanılmış. üçüncü  bölüm öğrencilere kitapta geçen sözcüklerin Çince karşılıkları, dördüncü bölüm “Kültürel Görünüşler        bölümünde verilen diyalog ve metinlerin Çince çevirileri sunuyor. (A.U TÖMER haber ve tanıtım bülteni, 2009 Sayı: 2)

 

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE BİLDİRME VE DİLEK KİPLERİ

Showwe Yayınları Taype, Tayvan 2009. ISBN 978-986-221-196-0

Bu kitap dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bildirme kipleri, şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman ve geniş zaman alt başlıkları yer almaktadır. Her bir alt bölümde, bildirme kipleri anlam, işlev, aldığı ekler ve çekimleri ile Türkçedeki istisna durumları göz önünde tutularak açıklanmıştır. Bildirme kiplerinin işlevleri ve günlük konuşmada kullanılma biçimleri, öğretim esnasında da yararlanılabilecek bir biçimde  sıralanmıştır. Kiplerin anlatımında, Türkçenin sesbilimsel özellikleri üzerinde de durulmuştur. Bildirme kiplerini bütüncül görmemizi sağlamak için anlatım tablolarla desteklenmiştir. İkinci bölümde dilek kiplerine yer verilmiştir. Emir kipi, istek kipi, dilek-şart kipi ve gereklilik kipi alt başlıklarından oluşan bu bölümde dilek kipleri, anlam ve çekim yönüyle açıklanmıştır. Seçilen örnek tümcelerin günlük hayatta kullanılabilecek türden olmasına dikkat edilmiştir. Üçüncü bölümde birleşik çekimli eylemlere yer verilmiştir.  Bu başlık altında kiplerin hikâye, rivayet ve şart biçimleri incelenmiştir.  Dördüncü ve son bölüm ise uygulama başlığını taşımaktadır. Bu bölümde özellikle yöntem üzerinde durulmuştur. Yöntemlerle ilgili açıklamalardan sonra İletişimsel Yaklaşım  ve İletişimsel Yaklaşımda Kuramsal Temeller ve İlkeler, İletişimsel Yaklaşımın Kullanım Özellikleri, İletişimci Yaklaşımda Öngörülen Sınıf İçi Etkinliklere yer verilmiştir. Tümleşik dil becerileri başlığı altında dil öğretiminin nihai amaçları, diğer bir deyişle dört temel beceri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma öğretimi ve etkinlikleri Ortak Başvuru Metni ölçütleri esas alınarak incelenmiştir.

 

DİNLEME VE SÖZCÜK ÖĞRETİMİ ÇALIŞMALARI  DÜZEY: A1- A2

Yayımlanacak

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler için hazırlanmış olan bu çalışma 14 dersten oluşmaktadır. Başlangıç dışındaki dersler belirli bir konu alanına göre belirlenmiş ve belirlenen bu konular konu bağımlı sözcüklerle (ad, sıfat, eylem) desteklenmiştir. Seçilen konu bağımlı sözcüklerin düzeyleri Common European Framework for Languages (Ortak Başvuru Metni) ölçütlerine uygun olarak A1 ve A2 düzeylerini kapsamaktadır. Her ders ortalama 190 sözcük ile şekillenmiştir. Türkçeyi yabancı dil olarak  öğrenenlerin temel iletişim için ihtiyaç duyacakları sözcükler, tümceler ve metinler ünitelere yayılmıştır. Her bir ders öğrenciye belirli sayıda sözcük dağarcığı kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma aynı zamanda temel dil becerilerini (dinleme, okuma, yazma, konuşma) geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

YENİ HİTİT YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERS KİTABI 1 TEMEL A1-A2

Ankara Üniversitesi Basımevi, 2008 ISBN: 978-975-482-766-8

Editör                          : Prof. Dr. N. Engin UZUN

Konu Desenlemesi     : Dr. Dursun KÖSE

Yazarlar                       : Cemil KURT, E. Nurşen AYGUN, Elif LEBLEBİCİ, Özden A. COŞKUN

Ankara Üniversitesi TÖMER Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla hazırladığı HİTİT Türkçe Öğretim Seti, dünyanın pek çok ülkesinde Türkçe öğreten kişi, kurum ve kuruluşların kullanımına sunulmuştur. Türkiye’de ya da yurt dışında Türkçe öğrenmek isteyen yabancıların gereksinimlerine yanıt vermek üzere hazırlanan bu set, dört temel dil becerisinin (okuma, yazma, dinleme, konuşma) eşit ağırlıklı olarak geliştirilmesini sağlayacak öğretim araç-gereçlerini içermektedir. 

YENİ HİTİT YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERS KİTABI 2 ORTA B1-B2

Ankara Üniversitesi Basımevi, 2008 ISBN: 978-975-482-766-8

Editör                          : Prof. Dr. N. Engin UZUN

Konu Desenlemesi     : Dr. Dursun KÖSE

Yazarlar                       : Cemil KURT, E. Nurşen AYGUN, Elif LEBLEBİCİ, Özden A. COŞKUN

 

YENİ HİTİT YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERS KİTABI 3 YÜKSEK C1

Ankara Üniversitesi Basımevi, 2008 ISBN: 978-975-482-766-8

Editör                          : Prof. Dr. N. Engin UZUN

Konu Desenlemesi     : Dr. Dursun KÖSE

Yazarlar                       : Cemil KURT, E. Nurşen AYGUN, Elif LEBLEBİCİ, Özden A. COŞKUN


DURSUN KÖSE - 2011